۱۵ خرداد ۱۳۸۶
هاشمی و دولت فعلی

 

دیشب در حرم امام، آقای هاشمی رفسنجانی سخنرانی میکرد. داشت تاریخچه زندگی امام را می گفت. رسید به سخنرانی امام و گفت امام در همین بهشت زهرا فرمودند: من دولت تعییین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. مردم تکبیر بلندی گفتند. با توجه به اختلافات موجود هاشمی و دولت فعلی حاضرین به یکدیگر لبخند زدند. فکر کنم روی عادت بود. قصدی نداشتند. اینم شوخی همین جوری!

 

4رحلت امام و نیمه خرداد و مانیفست حکومت
صمد بهرنگی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.