۱۴ خرداد ۱۳۸۶
رحلت امام و نیمه خرداد و مانیفست حکومت

 

امروز در سراسر ایران مثل ۱۸ سال گذشته مراسم بزرگداشت یاد و نام امام خمینی برگزار شد. امام خمینی رهبر انقلابی بود که از ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ در ایران شکل گرفته بود. از همان سال امام سمبل مبارزه با شاه بود. آن قیام شکست خورد و در پی آن امام به ترکیه و سپس به نجف تبعید شد. در طول آن سالها همچنان امام بر مبارزه با شاه تأکید داشت و هیچ گاه به کمتر از آن رضایت نمی داد. در طول این مدت اساسی ترین کاری که امام در نجف کرد، سلسله درسهایی بود که مبانی حکومت اسلامی را تبیین نمود. این کتاب به عنوان مانیفست حکومتی بود که کسی گمان نمی کرد تحقق یابد. با رشد حرکت مردم در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و نیز ظهور جریانهای مبارز مسلحانه ی قبل از انقلاب، امام با تکیه به همان مبانی در جایگاه طبیعی رهبری جامعه اسلامی قرار گرفت. هیچ منصفی که حتی اگر با امام وروش سیاسی او مخالف باشد، نتوانسته است در رهبری طبیعی جامعه آن روز توسط امام خمینی تردید کند. اگر نسل امروز که از نظر سنی آن ایام را به یاد ندارند، هر تحلیل تاریخی را بخوانند، به این نکته پی خواهند برد. بعد از انقلاب شاید آنچه که عمل شد با مبانی کتاب حکومت اسلامی به دلیل ضرورتهای حکومت متفاوت بود ولی وجود یک چارچوب که در کتاب حکومت اسلامی آمده بود خیلی مفید و تعیین کننده می نمود. آغاز انقلاب اسلامی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و پایان عمر امام در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ این دو روز را پشت سر هم قرار داد و باعث شد این دو روز در تاریخ ایران بماند. به همین دلیل نیز این آغاز و پایان دو روز تعطیلی است که جزء تقویم تعطیلات سالانه ی ایران قرار دارد. راه و روشی که امام برای پیروزی انقلاب برگزید، باعث شد که مردمی ترین و کم هزینه ترین انقلاب جهان را پیروز کند. یاد امام و شهدای این کشور از ۱۵ خرداد و انقلاب و جنگ تحمیلی را گرامی میداریم که این یک وظیفه ی ملی و دینی است.

 

4می گویند انسان کرامت دارد
هاشمی و دولت فعلی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.