۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۶
روزنامه جمهوری اسلامی کودتاچی

 

خانم الهام، همان فاطمه رجبی معروف که احمدی نژاد را معجزه قرن نامیده است، فحاشی های جدیدی نوشته که این بار علیه خاتمی و هاشمی و یونسی و روحانی نیست. این بار علیه مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که نزدیک به ربع قرنی است این روزنامه را منتشر می کند. گر چه مهاجری خود را از بلوک بندی های جاری بیرون میداند و تا حدودی هم چنین است، اما در تقسیم بندی های فعلی اصولگراترین روزنامه کشور است که حداقل در انقلابی بودن و دفاع از رهبری هیچ روزنامه ای به پای آن نمی رسد. وقتی تعبیرات بی ادبانه و تند و فحاشی های خارج از نزاکت وی به مسیح مهاجری را میخواندم احساس کردم که خیلی اعصاب اطرافیان رئیس جمهور به هم ریخته. اینقدرها هم وضع دولت بد نیست که انتقاد عادی و مؤدبانه روزنامه جمهوری اسلامی را کودتای همه جانبه نام دهند. ما هم ایرانی هستیم. از اینکه دولت کشورمان اینقدر آسیب پذیر باشد که با مقاله ی شخصی مثل آقای مسیح مهاجری در معرض سرنگونی و کودتا قرار گیرد و کودتاچی اش هم روزنامه جمهوری اسلامی باشد، احساس حقارت می کنیم. قطعاً نه مسیح مهاجری و نه خیلی از آنهایی که آقای مهاجری آنان را اسرائیلی می نامید، اسرائیلی نیستند. برای آقای احمدی نژاد یک خانم رجبی کافی است که نیازی به دشمن و کودتاچی و اسرائیلی نداشته باشد. آدم که حس فحش دادن پیدا کند، باید فحش بدهد. فرقی نمی کند خاتمی و هاشمی و روحانی و یونسی باشد یا مسیح مهاجری!

 

4سفر دیر هنگام به امارات
تپق در منبر3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.