۲۳ فروردين ۱۳۸۶
دیپلمات شکنجه شده

 

در خبر ها بود که نفر دوم سفارت ایران در بغداد در ایام بازداشتش در عراق شکنجه شده است. وی دیروز در کنفرانس خبری در وزارت خارجه سرم به دست حاضر شد و شکنجه ها را توصیف کرد. قبل از اعلام رسمی این خبر هم از آدمهای مطلع شنیده بودم که او را شکنجه کرده اند. واقعاً از کسی که یا به خاطر حفظ اسرار کشورش و یا برای نپذیرفتن خواسته دستگیرکنندگانش، مقاومت کرده و شکنجه شده باید تقدیر کرد. این یک وظیفه ملی است. البته اگر روز اول که وی به کشور آمده بود، همان جا در پای پلکان هواپیما اعلام می شد که وی شکنجه شده و دستگیرکنندگانش او را چنین آزرده و اذیت کرده اند، و این خبر را پس از بازگشت ملوانان انگلیسی و ادعای بدرفتاری ایرانیان با فاصله چند روزه منتشر نمی کردند، تقدیر جدی تری از این دیپلمات کشورمان تلقی می شد. به مسائل انسانی نباید از پنجره سیاست نگاه کرد. همچنان که اگر قبح شکنجه در کشور نریخته بود، مسائل دردناکی که آقای شرفی نقل نمود خیلی بیشتر بر وجدان جامعه اثر میکرد. واقعیت این است که شکنجه کاری غیر انسانی است و البته از سوی هر کس که باشد و در هر کجا که باشد و علیه هر انسانی باشد، بد است و غیر انسانی. به همین دلیل انسانی شکنجه این دیپلمات عزیز هم مثل شکنجه شدن خیلی های دیگر در داخل و خارج ایران رنج آور است و تأثر برانگیز. ضمناً در این مصاحبه بالاخره قبول شد که شکنجه های روحی و روانی هم جزء مصادیق شکنجه است. خدا کند هیچکس در هیچ جا شکنجه نشود. شنیده اید که میخوانند: تصور کن اگر حتی تصور کردنش جرمه!

 

4خواهر پرویز دکورساز
آقای خاتمی در مصر 3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.