۰۳ فروردين ۱۳۸۶
هسته ای و توسعه

 

استفاده از سوخت هسته ای برای اهداف صلح آمیز یک ضرورت برای توسعه در همه ی کشورهاست؛ اما در جهان به هم پیوسته ی کنونی دستیابی به سوخت هسته ای به تفاهم بین المللی نیاز دارد تا امکان توسعه وجود داشته باشد و جز در سایه ی امنیت نمی توان توسعه پیدا کرد. به همین دلیل دستیابی به تکنولوژی هسته ای با جلب اعتماد بین المللی امکان پذیر است. اگر قرار باشد هسته ای امنیت کشورو مردم را از بین ببرد دیگر یک عامل توسعه برای هیچ کشوری شناخته نمی شود. تنها در سایه ی گفت و گوی اعتماد برانگیز است که انرژی هسته ای می تواند به رشد و توسعه ی هر جهانی کمک کند؛ والّا این عنصر توسعه آفرین می تواند به نابودی خیلی از اصول دیگر توسعه آفرین کشور بیانجامد.

 

4این همه آدم؟
قانون اساسی و قاعده و استثناها3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.