۰۲ فروردين ۱۳۸۶
این همه آدم؟

 

وقتی مظفر الدین شاه از سفر قم برمیگشت، در بین راه کجاوه اش شکست و مجبور شد شب را در راه بماند. خود را به کاروانسرا رساند و شخصاً در کاروانسرا را کوبید. سرایدار پرسید کیست؟ گفت: ما السلطان ابن السلطان ابن السلطان مظفرالدین شاه ابن صاحبقران ناصرالدین شاه، شاهنشاه فقید سعید شهید قاجار، نواده ی فتحعلیشاه علیه الرحمه هستم. دالاندار از همان پشت در به جای اینکه امروزی ها میگویند کی میره این همه راه؟ گفت: ما فقط یک اطاق کوچک داریم. این همه آدم جا نمیشود.

 

4سال تحویل و تهران گردی
هسته ای و توسعه3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.