۲۵ اسفند ۱۳۸۵
مثل همیشه کاش!

 

آخر سالی تلاش داشتم به حوادث مثبت این سالها هم فکرکنم: مطبوعات تعطیل شده بعد از سالها رفع توقیف شد؛ ده نمکی در نقش کارگردان فیلم گیشه دار اخراجی ها ظاهر میگردد؛ تابوی مذاکرات با آمریکا شکسته شده؛ تلویزیون مصدق و گلسرخی نشان میدهد؛ و همه در مسابقه ی آشکار برای گفتگو با آمریکا، منتظر پاسخ آن طرف هستند. این اتفاقات در سالهایی صورت پذیرفت که دنیا به دلایل گوناگون تصمیمش را گرفته بود که با ایران خوب نباشد. یادم افتاد بعد از خرداد ۷۶ که دنیا میخواست ایران را دوباره بشناسد، و هر کار مثبتی میتوانست افکار عمومی دنیا را به نفع ملت ما تغییر اساسی دهد، در تهران اتوبوس حامل توریستهای امریکائی را آتش زدند؛ مطبوعات به صورت فله ای تعطیل شد؛ ده نمکی و دوستانش، وزیر و معاون رئیس جمهور را کتک زدند؛ تلویزیون دکترین دارها و کفن پوشان را هر روزه نشان میداد؛ رئیس جمهور ایران امکان گفت و گو با رئیس جمهور آمریکا را نداشت و برای فرار از گفتگو، با رئیس جمهور آمریکا قایم موشک بازی میکردند. نفهمیدم چرا باید همواره افسوس فرصتها را بخوریم. کاش این کارها آن روزها میشد، کاش آن کارها آن روزها نمی شد. اصلاً بی خیال آن سالها. دعا کنیم که سال آینده مان سال خوبی باشد. باز هم کاش؟!

 

4مديران دوران خاتمی و بررسی مسائل اقتصادی
امت محمد (ص)3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.