۲۱ اسفند ۱۳۸۵
استقبال از شرکت رئیس جمهور در شورای امنیت

 

در خبرها بود که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران قصد دارد که شخصا در شورای امنیت شرکت کند. این خبر به اعتقاد من خبر خوبی است. حتما در شرایط فعلی که شورای امنیت قصد تصویب قطعنامه ی دوم علیه ایران را دارد و با تصویب هر قطعنامه ای وضعیت ملت از نظر اقتصادی تیره و تار میشود باید از هر امکانی برای جلوگیری از قطعنامه های سریالی استفاده کرد. حد اقل انتظار از سفر آقای احمدی نژاد این است که جلو تصویب قطعنامه ی جدید علیه ایران را بگیرد. اگر چنین شود سفر موفقی خواهد بود.

 

4سالگرد احمد آقا
چهارشنبه سوری و فیلم ۳۰۰3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.