۱۵ اسفند ۱۳۸۵
منبرهای نامأنوس

 

در دهه ی پنجاه یک سری منبری هایی در کشور و به خصوص در خراسان مطرح شده بودند که از الفاظ قلمبه سلمبه استفاده میکردند و گمان میبردند که خیلی شیک حرف میزنند و به این شکل میتوانند دل و روح نسل جوان را تسخیر کنند. خدا رحمتش کند سیدی بود در مشهد که شنیدم مرده است. یک بار در خیابان طبرسی منبر بود. من هم یقیناً در سن زیر پانزده سالگی به خاطر آنکه شنیده بودم یه جورائی حرف میزند چند باری رفته بودم پای منبرش. آن روزها بحث ماتریالیسم و سوسیالیسم، زنده ترین بحث های اجتماعی بود. میگفتند این آقا وقتی می خواست آخر منبرش روضه بخواند میگفت در کربلا و در عاشورا یک عده سوسیالیست و ماتریالیسم به اردوگاه جامعه بی طبقه ی توحیدی حمله کردند! اتفاقاً این سخنان نامأنوس و نامفهوم نه تنها در جوانان مؤثر نیفتاده بود بلکه سنتی ها و غیرسنتی ها هم از این ادبیات ابراز تبری میکردند.

همین جوری یک خاطره دوران کودکی!

 

4نگرانی از وضعيت ايران
مدارا و رواداری، پس از انقلاب آفریقائی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.