۰۳ اسفند ۱۳۸۵
شهرام جزایری و احمد باطبی

 

در خبر ها بود: شهرام جزایری که دوران سوددهی پروژه اش با وضعیت جدید سیاسی کشور پایان یافته است،  از زندان فرار کرده. خیلی ها در کشور بودند که تعجب نکردند. خیلی ها هم تعجب میکردند که با آن همه پول و امکانات، با روی کارآمدن محافظه کاران و پایان بهره برداری سیاسی از وی، چرا تاکنون زندان بوده است؟ اما همزمان در خبرها بود که احمد باطبی دانشجویی که به جای اموال فراوان، یک پیراهن ناقابل داشت و آن را در حادثه 18 تیر  نشان داده بود و به همین دلیل جوانیش را در زندان سپری میکند،  بر اثر فشارهای مختلف از زندان راهی بیمارستان شده است. او نه امکانات مالی فراوان دارد که بتواند فرار کند! و نه آزاد میشود و نه در لیست عفو او را پیشنهاد میدهند و نه روزنامه ای از او تیتر میزند. به عقیده ی من بزرگترین نگرانی اجتماعی این است که ادبیات حقوق بشری و کرامت انسانی که ادبیات رایج سالهای قبل بود حتی از واژگان گروههای سیاسی هم حذف شده است و به همین دلیل مریضی و انتقال باطبی به بیمارستان، توجهی را جلب نمی کند. من شخصا با آنکه باطبی را تا کنون ندیده ام و نمیشناسمش اما هیچگاه نتوانسته ام چهره ی مظلوم پیراهن به دستش را از ذهنم دور کنم. به هر کس هم که دستم رسیده است از سالها پیش در مورد او حرف زده ام. کاش آزاد شود.

 

4سفر پیاده برای مردم
سئوالات موهن آموزش و پرورش و نگاه اصلاح طلبانه3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.