۲۸ تير ۱۳۸۶
هویت جدید و حجاب

 

وقتی به کانادا سفر کرده بودم، یک روز به تورنتو رفتم. دختران با حجاب زیادی در جمع دانشجویان بودند. استادی که در آن جا با من حرف می زد می گفت بیشتر این دختران برای پوشیدن حجاب، با خانواده ی خود اختلاف دارند. خانواده های آنان که نسل قبل هستند، با خانواده های خود درگیر بودند تا بی حجاب شوند و با آن سیستم در کانادا اقامت گزیده اند و به نوعی هویت جدید خود را در بی حجابی تعریف کرده اند اما نسل بعدی شان که دختران جوان امروز هستند، هویت خود را در حجاب جستجو می کنند و برای پوشیدن حجاب با خانواده های خود درگیر می شوند. غیر از اعتقادات دینی، تحقیر مسلمانان و فرهنگ دیگران از سوی غرب در طول دو سه دهه ی گذشته عامل این بازیافت هویت جدید شده است.

 

4خاطرات دیپلماسی کارشناسی
جلد هفتم هری پاتر3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.