۲۸ بهمن ۱۳۸۵
افراطیون سنی وشیعه

 

مسأله سنی و شیعه متأسفانه ابزار سیاسی سالهای اخیر قدرتهای جهانی شده است. در هر دو مذهب نیروهای افراطی قرار دارند که بهترین مددکاران دشمنان اسلام هستند. قربانیان این تفکر های افراطی انبوه مسلمانانی هستند که به خصوص در عراق در جنگ فرقه ای جان میبازند. در ایران حمایت دولت در سالهای اخیر از افکار و افراد افراطی شیعی و در خارج از ایران حمایت دولتهایی از افکار و افراد افراطی سنی زمینه جنگ های مذهبی را فراهم میکند. تبلیغ برای سنی کردن شیعیان و یا شیعه کردن سنیان و عدم احترام به عقاید یکدیگر در همه جای جهان اسلام عامل تشدید اختلافات است. محوریت رهبران معتدل مثل گفتگوی قرضاوی و رفسنجانی و منزوی شدن افرطیون سنی و شیعه یک نیاز برای بقاء اسلام است و تعارف نیست. حوادث تلخ این روزها در سیستان و بلوچستان زنگ خطری است که نشان میدهد افراطیون آدمکش به نام مذهب در ایران هم میتوانند حضور داشته باشند.

 

4سلیقه ی منبر رفتن
مخارج سفرهای آقای خاتمی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.