۲۱ بهمن ۱۳۸۶
سفارت آمریکا و نقش روحانیون

 

سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۲ و پنج سال قبل از انقلاب گزارشی به واشنگتن فرستاده که نشان می دهد آنان از نقش روحانیت در کشور ارزیابی درستی نداشته اند:

چنان چه یک شوک اقتصادی جدی و یا تضعیف قدرت مستحکم دولت، سایر اقشار ملت را به تنش با دولت وادارد، رده های عالی روحانیت، خواهند توانست شمار قابل توجهی طرفدار را به ویژه از میان بازاریان و طبقات پائین تر به سوی خویش جذب کنند. حتی در آن صورت هم، بسیار بعید به نظر می رسد که آنها (علما) بتوانند نقش تاریخی ای همانند نقش علما در رهبری مخالفت با امتیاز بلژیکی (در واقع انگلیسی) تنباکو و یا نقش بزرگ علما در انقلاب مشروطیت سال ۱۹۰۷ و همین طور نقش آنان در حمایت از دولت به هنگام قطع روابط با انگلیس در سال ۱۹۵۲، ایفا کنند.

هنوز هم مشکل آمریکا در این است که منطقه خاورمیانه را نمی شناسد.

 

4نقش نادیده همسران مشاهیر
راهپیمائی برای اصل انقلاب3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.