۱۲ بهمن ۱۳۸۵
همه با هم

 

آقای توسلی که از نزدیکترین دوستان امام بود امسال شب شام غریبان میخواست در ارتباط با دهه ی فجر هم صحبت کند. نامه ای را خواند که امام به حاج احمد آقا نوشته بود جانم فدای تمامی ملت ایران. ایشان که خود مجتهدی است توانا، میگفت که امام در اینجا حتی نگفته است مسلمانان، به عقیده ی ایشان امام برای همه ی ملت ایران به یک اندازه احترام و ارزش قائل بوده است. اما در کشوری که هنوز همه مسئولان – لااقل در ادعا – به اندیشه امام احترام میگذارند و بسیاری شان مخالفان خود را با اتهام مخالفت با امام طرد و اذیت میکنند، چگونه است که مرتب مردم در بخشهای مختلف اجتماعی و سیاسی با چاقوی تیز ممیزی تقسیم میشوند و بسیاری از حقوق مسلم آنان به جز انرژی هسته ای نادیده گرفته میشود؟ ۱۲ تا ۲۲ بهمن در سال ۱۳۵۷ برای آن دهه ی فجر شد که همه بودند و همه هم با هم بودند و حقوق همه هم به رسمیت شناخته میشد. یادش بخیر.

 

4افغانی ها و مراسم متفاوت و طالبان
صلوات بیجا3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.