۰۴ بهمن ۱۳۸۵
آقای احمدی نژاد راست میگفت

 

دیشب آقای احمدی نژاد مصاحبه مفصلی کرد که اصلاً از هیچی نگران نبود. راست ترین حرف ایشان که خیلی تکرار می کرد دو جمله بود، یکی اینکه بارها می گفت برای اولین بار چنین و چنان می کنیم و دوم اینکه خیلی تکرار می کرد که این دولت تنها دولتی است که فلان و بهمان کرده. انصافاً حرف درستی است. کدام دولت ورئیس جمهور حاضر بود از این کارها بکند؟!

 

4شرایط خطرناک ایران و نقش سیاست مداران مستقل
عزاداری غیر از شنیدن خطابه است3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.