۰۵ بهمن ۱۳۸۵
عزاداری غیر از شنیدن خطابه است

 

بین عزاداری امام حسین و آشنائی با زندگی و سیره و فلسفه ی قیام ابی عبد الله باید تفاوت قائل شد. در ایام عاشورا هر دو لازم است اما باید دانست دو مقوله است. عزاداری ابراز عشق و علاقه است و کم کم به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده که در هر یک از مناطق ایران فولکلور خاص خودش را دارد. مداحان و هیأت های مذهبی، کار ساماندهی مراسم عزاداری بر عهده ی آنان است؛ اما منبری ها وظیفه ی توضیح سیره ی امام حسین را بر عهده دارند. هیچ کدام از این ها نباید دیگری را رقیب یا مانع کار خود بدانند و هر دوی این ها اگر حکومتی شوند، از اصالت خود دور می شوند.

 

4آقای احمدی نژاد راست میگفت
روزنامه اعتماد ملی و نیازامروز ما3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.