۰۵ دی ۱۳۸۵
دیکتاتور ترکمنستان

 

ترکمن باشی لقب رئیس کشور ترکمنستان بود که به تازگی مرد. در اوائل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی برای افتتاح یک پروژه نفتی که با ایران به طور مشترک در دوران آقای هاشمی رفسنجانی ساخته شده بود به ترکمنستان رفته بودیم. طبعاً با ترکمن باشی ملاقات داشتیم؛ دیکتاتوری بود به کمال. جلسات هیأت دولت ترکمنستان به طور کامل از تلویزیون پخش می شد. هر وزیری که گزارشی می داد اگر گزارشش نیم ساعت هم طول می کشید می بایست تمام قد بایستد. با هواپیما از عشق آباد به شهری به نام ترکمن باشی رفتیم. مترجمی که فارسی می دانست و خودش هم از مقامات بود و بعداً هم به معاونت ریاست جمهوری رسید، هر وقت می خواست جمله ی کوتاهی را هم در هواپیما ترجمه کند، تمام قد می ایستاد و ترجمه می کرد. آقای خاتمی به وی گفت بنشینید. جواب داد که در مقابل آقای رئیس جمهور ترکمنستان بی ادبی است که نشسته ترجمه کنیم. ترکمن باشی هم لبخند رضایتی زد. در شهر ترکمن باشی هزاران نفر در اول صبح سرد آن شهر در فرودگاهی که ما فقط می خواستیم از هواپیما پیاده شویم و به هلیکوپتر سوار شویم طبق معمول همیشگی شان به استقبال آمده بودند. آقای خاتمی گفت که برویم جلو و از این ها تشکر کنیم. ترکمن باشی گفت این ها باید همین جا بمانند تا ما برویم و بعد از ظهر برگردیم! روحیه ی دیکتاتوری شخصی اش با سابقه ی دیکتاتوری بدتر کمونیستی اش جمع شده بود و با این شیوه حکومت می کرد؛ اما با همه ی این دیکتاتوری ها، مرد. همچنان که یکی دو هفته قبل پینوشه ی دیکتاتور هم مرد. بیچاره مردمی که باید دیکتاتورها را تحمل کنند.

 

4شرایط انتخابات
همه با پخش cd روابط خصوصی مخالف بودند اما....3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.