۲۳ دی ۱۳۸۵
عکس قطب صوفی های ایران

 

یک بار که مدیران روزنامه ی اعتماد ملی با آقای کروبی جلسه داشتند، من هم آنجا بودم. بر و بچه های روزنامه می گفتند در فلان روز تیراژ روزنامه ی ما به اندازه ی هر روز بود. اول صبح از همه دکه ها خبر دادند که روزنامه تمام شد. خیلی تعجب کردیم. تحقیق که کردیم فهمیدیم به خاطر عکس صفحه ی اول آن است که آقای کروبی در حسینیه ی ارشاد با آقای تابنده رهبر صوفی های ایرانی در حال احوال پرسی در مراسم فاتحه ای است. وقتی می خواستیم خبر را کار کنیم چند تا عکس از این مراسم آورده بودند، فکر کردیم چون آقای کروبی برای ماجرای اسف بار حسینیه ی صوفی ها نامه ای نوشته است، این عکس را چاپ کنیم. از اول صبح که روزنامه منتشر شده صوفیان ایرانی همه به هم خبر داده اند که امروز روزنامه عکس قطب شان را منتشر کرده و همه ی صوفیان به عنوان یک اتفاق مهم به دکه ها هجوم آوردند.

وقتی این ماجرا مطرح شد، فکر می کردم اگر این فشار بر روی اقلیت هایی مثل صوفی ها نبود، آیا عکس احوال پرسی آقای کروبی و قطب صوفی ها یک اتفاق مهم در بخشی از جامعه ی ایرانی تلقی می گردید؟ همچنانکه ماجرای تخریب غیرقانونی حسینیه ی آنان و مسائل بعدی آن برای جماعتی که بی آزاری خصلت مشهور آنان است، به عنوان یک عنوان ثابت ضد حقوق بشری در سطح دنیا مطرح نمی شد!

 

4خبر های ایرانی در داخل و خارج
اوس مهدی و مدیریت کشور3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.