۲۶ شهريور ۱۳۸۵
سخنان پاپ و هماهنگی افراطی های دینی

 

وقتی پاپ جدید انتخاب شد، در مصاحبه با رادیو فارسی آلمان گفتم دنیا نمیتواند از انتخاب یک پاپ محافظه کار و اصولگرا استقبال کند، زیرا روابط میان دینی بسیار شکننده است و اگر کسی که مدیریت دنیای مسحیت را بر عهده  میگیرد حساسیت های شرایط فعلی جهان ادیان را نشناسد، حتماً آتش جنگ طلبی مذهبی را شعله ورتر میکند. سخنان چند روز پیش پاپ نشان داد که او هم مثل بسیاری از رهبران مذهبی مسیحی و مسلمان و یهودی، علاقمند است که دیگران غیر هم دین خود را نادیده بگیرد و به آنان و مقدساتشان اهانت کند. این همان فرق اساسی بود که پاپ سیاستمدار اصلاح طلب و طرفدار واقعی گفتگو را از پاپ جدید جدا میکند. دقیقاً این روش پاپ، همان چیزی است که مورد علاقه افراط گرایان اسلامی است تا جهان را علیه غرب مسیحی بشورانند و در مقابل سخنان و فتاوایی که در جهان اسلام بر علیه مسیحیت به شکل افراطی و قهرآمیز اظهار میشود نیز بهترین امکان را فراهم میکند تا بستر طرح نظرات اخیر پاپ را فراهم نماید. افراطی های سیاسی و دینی در این سالها مراکز قدرت جهانی را گرفته اند و علیرغم دشمنی های سیاسی و عقیدتی به خوبی به یکدیگر کمک میکنند تا بشریت و به خصوص متدینان جهان را به سمت رویاروئی هدایت کنند. خوشبختانه پاپ خیلی زود حساسیت شرایط و دنیای اسلام را فهمید و شجاعانه از گفته های خود عذرخواهی کرد. این کار پاپ را باید به فال نیک گرفت.

 

4سمینار ادیان بعد از ۱۱ سپتمبر در مونترآل
لذت جدائی از مردم3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.