۰۹ شهريور ۱۳۸۵
اگر آیه الله مشکینی بازنشسته شده بود....

 

 

اقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان در آخرین جلسه ی این اجلاس گفته اند که حکومت ما از تمام لحاظ مورد تایید وامضای معصومین(ع) است. ایشان نظام را متصل به الله ونیروهای نظامی را جندالله و جوانان را حزب الله واکثریت ملت را اولیا ءالله معرفی کرده است. مسائلی نیز در باره ی فضیلت ماه قمری بر شمسی و فضیلت انسان بر حیوان بدلیل آنکه حیوان سر را به سمت غذا میبرد ولی انسان غذا را به غذا را به طرف دهان میبرد در جلسه ی خبرگان که عالیترین نهاد حکومتی است گفته اند. سخنان ایشان، بخصوص در بد ترین نوع بهره برداری از دین برای یک حکومت بشری قویترین عامل دوری جامعه از دین ویا رویگردانی از حکومت است.  محققان و روزنامه نگاران و سخنرانان رسمی و حکومتی که مرتب از کم شدن توجه جامعه به مبانی دینی حرف میزنند و مرتب توطئه های دشمنان خارجی وایادی داخلی آنان را پیدا میکنند ، در کنار پیدا کردن ردپای دشمنان خارجی و بین المللی وتلاشهای آنان برای تضعیف مبانی دینی در جوانان، باید توجه کنند که  این نوع سخنان در مجلس رسمی ومهمی که یکی از وظایفش تعیین بالاترین مقام کشوراست، بیشتر از فعالیتهای دشمنان خارجی به بی اعتنایی جامعه به مبانی دینی منجر میشود. البته به عقیده ی من ریشه بسیاری از این مشکلات را باید در این جستجو کرد که قانونی برای بازنشسته شدن مسئولان وجود ندارد. اگر آیه الله مشکینی- با این سن وکسالتهای فراوانی که دارند و خداوند شفا عنایت نماید- بازنشست شده بود، نه سوابق دینی ونه سوابق علمی ایشان آسیب میدید ونه به مبانی دینی جوانان چنین ضربه هایی وارد میشد.

 

4رجایی و استفاده ی ابزاری
مراسمی که همه بودند3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.