۳۱ تير ۱۳۸۵
ره هر پیک و پیغام و خبر بسته ست

 

 

........بده....بدبد....چه امیدی؟چه ایمانی؟....

 

ره هرپیک وپیغام وخبر بسته ست.

نه تنها بال وپر،بال نظر بسته ست.

قفس تنگ است ودر بسته ست.

 

کرک جان! راست گفتی، خوب خواندی،ناز آوازت.

من این آواز تلخت را.....

 

دروغین بود هم لبخند و هم سوگند.

دروغین است هر سوگند و هر لبخند

وحتی دلنشین آواز جفت تشنه ی پیوند.......

 

چه پیوندی؟ چه پیمانی؟

 

خوشا با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشاندن،

زدن پیمانه ای- دور از گرانان- هرشبی کنج شبستانی.....

         

                      "مهدی اخوان ثالث"

4در حاشیه ی الکامپ
نامه ی احمدی نژاد به ژرمن ها و پاسخ اهانت آمیز آن3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.