۲۵ تير ۱۳۸۵
مردم لبنان یا دولت سوریه

 

من نمی دانم چه کسانی به رئیس جمهور ایران مشورت می دهند که در موقع تجاوز همه جانبه لبنان، اعلام کند اگر به سوریه حمله شود بی پاسخ نمی ماند. وقتی این حرف برای مردم لبنان ترجمه شود، چنین برداشت می کنند که نابودی لبنان برای رئیس جمهور ایران مهم نیست؛ مهم این است که دولت سوریه آسیب نبیند.

 

4گفتگوی تمدن و روز زن
همسر الهام و پرتقال فروش آشوبگران حادثه قم3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.