۲۲ تير ۱۳۸۵
زیدان و ماتراتزی و اسلام و مسئولان ایرانی

 

یکی از مبانی جدا ناشدنی از ورزش، اخلاق است. ماجرای زیدان و ماتراتزی بی شک در تناقض با روح ورزشی بود. فحاشی به خواهر و مادر زیدان غیر اخلاقی ترین کار یک ورزشکار می تواند باشد. ضربه ی سر زیدان نیز بی شک امری غیر اخلاقی و غیر ورزشی بود. قبل از زیدان، حق بود که  ماتراتزی از مردم جهان عذر خواهی می کرد. همچنان که زیدان با عذر خواهی خود از مردم، به خصوص کودکان کار پسندیده ای انجام داد. اما بازیکنان در فوتبال و یا هر ورزش دیگری تنها به دلیل بازی خوب مقبول هستند ونه هیچ چیز دیگر. کسی به دین، اعتقادات، نژاد و رنگ به بازیکنان نمره نمی دهد. زیدان فقط بازیکن بسیار خوبی است و به همین دلیل یکی از چهره های محبوب دنیاست. نگاه ارزشی به ورزش بسیار بی معناست و تبعات نا مطلوبی دارد.

آنچه که از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به عنوان دفاع از زیدان و با این پیش فرض که زیدان به عنوان یک مسلمان از دین و اعتقادداتش دفاع کرده است رفتار دستپاچه ای بود که به سرعت خبر آن در دنیا پیچید. وقتی زیدان اعلام کرد که ماترادزی به خواهر و مادرش جسارت کرده و نه به دین و تبار او، نه تنها اعتبار یک مسئول ایرانی آسیب دید، متأسفانه به اعتبار ملت بزرگ ایران نیز در ذهن جهانیان لطمه وارد آورد. هزینه ی مواضع احساسی مسئولان همواره مضر و پرهزینه است.

 

4گرانی و نقش مخالفان دولت
برای لبنانی ها3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.