۰۶ تير ۱۳۸۵
بازگشت تيم فوتبال ايران

 

تيم فوتبال ايران توانست در ميان اين همه رقيب منطقه‌ای، به عنوان يكی از ۴ تيم آسيا به جام جهانی برود. در جام جهانی در بازی با تيم پرتغال، كه هلند را در آن بازی جنجالی شكست داد، از جام جهانی حذف شد.

كمترين امكان بازی‌های دوستانه را هم به دليل موضعگيری‌های مسئولان نداشتند، امكانات و تشويق‌های عمومی روحيه‌بخش هم اندك بود. ژاپن هم دقيقاً همين مسير را طی كرد.

در ژاپن هزاران نفر به استقبال تيمی رفتند كه توانسته بود آن‌ها را به جام جهاني برساند. در فرودگاه ايران صدها پليس آورده بودند كه كسی متعرض فوتباليست‌ها نشود و آن‌ها را از راه‌های مخفی بيرون بردند صدها جوك و فحش هم عليه آنان در جامعه متداول شد، و رئيس فدراسيون تغيير كرد.

ريشه اين نوع رفتار را در حوزه فرهنگی و جامعه‌شناختی بايد پيدا كرد. توقعات بالا و نديدن واقعيت يك اصل تاريخی در فرهنگ ما شده است. ماجرای فوتبال فقط يكی از سمبل‌های آشكار آن بود.

در بسياری از حوادث بزرگ تاريخ‌مان از اين فرهنگ آسيب فراوانی ديده‌ايم.

در اين‌جا فوتباليست‌ها و اهالی فوتبال قربانی اين فرهنگ هستند، در بسياری از موارد ديگر تاريخی همه‌مان قربانی شده‌ايم.

 

4آقای احمدی نژاد می توانست اگر...(قسمت سوم)
شهادت حضرت زهرا(س)3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.