۱۹ فروردين ۱۳۸۵
فاتحه مادر آقای ملکیان

 

آقای مصطفی ملکیان از نویسندگان نو اندیش دینی است. به طور عمیقی باورهای متفاوتی از دین دارد. دیروز برای مادرش مجلس ختم گرفته بود. حضور طیف گسترده اصلاح طلبان در این مراسم، توجه مرا به این نکته جلب کرد که جریان اصلاح طلبی و نو اندیشی دینی به پشتوانه فکری و علمی نیاز دارد و احترام می گذارد. ملکیان از معدود اندیشمندانی است که چنین ظرفیتی دارد تا نگاه جامعه به دین سنتی را متفاوت کند. با آقای یوسفی اشکوری کنار هم نشسته بودیم. صحبت مقایسه ملکیان با سروش شد. به شوخی گفتم ملکیان فقط در حوزه خدا و پیامبر و قرآن و اینا حرف می زند. اینها متولی ندارند که بر علیه نظرات ملکیان بشورند ولی سروش علاوه براینها به متولیان خدا و پیامبر هم کار دارد، لذا به او حمله می برند و زیر فشار قرارش می دهند.

سعید حجاریان هم که آماده پدرزن شدن می شود، می گفت، همچنان به کار فیزیوترابی می پردازد و خیلی کم حوصله شده است. از من پرسید: اکبر را دیده ای؟ آنجا نشسته. منظورش اکبر گنجی بود. گفتم بله.بعد از جلسه آقای دکتر ابراهیم یزدی به یوسفی اشکوری می گفت که کت و شلوار خیلی به او می آید. متلکی هم به من پراند که البته منظورش آقای خاتمی بود.افرادی که به خاطر ملکیان آمده بودند، همه برای ادای احترام به اندیشه آمده بودند.این بهانه ای بود که بنویسم ملکیان به خاطر عمق عقایدش، اگر کمی محافظه کاری نکند، نیاز امروز جامعه ماست. افراط در استفاده از عنصر دین در مسائل روزمره، جامعه را به صورت طبیعی به سوی بی دینی سوق می دهد.اگر برداشت متفاوت از برداشت سنتی از دین ارائه نشود، دین خدا آسیب جبران پذیری خواهد خورد.

4گزارشی از لایحه ی حمایت از حریم خصوصی
كف بيجا3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.