۲۳ اسفند ۱۳۸۴
به سنت های چهارشنبه سوری باز گردیم

 

امشب چهارشنبه سوری است. رسم دیرینی که ایرانیان در طول سال ها با آتش بازی و رسومی مثل قاشق زنی و پریدن از روی آتش آن را حفظ کرده اند. چند سالی است که بر این سنت های لطیف ایرانی، انفجار و نارنجک و مواد محترقه هم اضافه شده و آنقدر فراگیر، که لطافت و صمیمیت این سنت تاریخی را تحت الشعاع قرار داده است.

ااین سالها شب چهارشنبه سوری تقریبا از یک ماه قبل آغاز می شود و می رود تا کم کم سنت دیرین ایرانی در هیاهوی انفجار ها از بین برود، مخالفت های بی دلیلی که برگزاری این مراسم را در هر شکل منع می کنند،  بهانه ی افراط در انفجارها است.

بخشی هم از پاسداشت سنت ها منوط به این است که نگذاریم در اثر هیجانات متفاوت اصالت تاریخی آن از بین برود. در حقیقت دو خطر چهار شنبه سوری را تهدید می کند یکی خطرات جانی در اثر انفجار و یکی خطر از بین رفتن این سنت تاریخی.

امشب بر اساس این سنت، شب گرفتن سرخی ها به عنوان سمبل نشاط و شادی است و شب وانهادن زردی های سستی و غم.

هموطنان به این سنت ها اهمیت می دهند. کاش ایرانیان خارج از کشور هم که معمولاً در مناسبت مراسم ایرانی مشکل بیشتری دارند نیز بتوانند حافظ این سنت ها باشند.

 

4جامعه شناسی ایرانیان از نگاه متفاوت
مراسم مدنی صدمین روز شهادت خبرنگاران3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.