۲۰ اسفند ۱۳۸۴
آیات هسته ای

 

دیروز خطیب جمعه ی تهران در مورد بخش های مختلف مسأله ی هسته ای، چه آن قسمت که حق مسلم ماست و چه در مورد مذاکرات، آیه و حدیث خواند. انگاری زیر نظر خود خداوند مذاکرات مربوط این پرونده در حال انجام است.

استفاده ی ابزاری از مقدسات، بیش از هر چیزی توهین به خود مقدسات است و باعث بی اثر شدن قدرت واقعی مقدسات است.

 

4نقش احمد آقاخمینی در رشد اندیشه مترقی دینی
دست نوشته های من در روز ترور حجاریان3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.