۲۷ اسفند ۱۳۸۴
آقای دری نجف آبادی

 

با جمعی از دولتی های سابق نشسته بودیم، داشتیم آمار کابینه اول آقای خاتمی را می گرفتیم. دیدیم هیچ کدامشان پست مهمی ندارند. تنها در میان وزرا، آقای دری نجف آبادی همچنان در مقامات بالای حکومت، دادستان کل کشور است. وزیر اطلاعات آقای خاتمی، که در دوران ایشان قتل های زنجیره ای صورت گرفت و به این دلیل از دولت رفت!

همین جوری!

 

4رابطه شاعران و قدرتمندان
سالروز ملی شدن صنعت نفت3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.