۲۶ اسفند ۱۳۸۴
رابطه شاعران و قدرتمندان

 

آورده اند:

هیچ کس به شعردوستی و شاعر پروری شاهان نمی تواند ایرادی داشته باشد. دست بخشنده ی آنها مایه ی رونق زبان و ادب فارسی است. ولی در نهایت برد با آنهاست که با مدایح شاعر آوازه و شهرتشان به آفاق می رود و اسمشان برای همیشه در جهان ماندگار می شود. اگر سعدی نبود، امروز نام اتابک ابو بکر بن سعد زنگی زیر خروارها خاک گذشت زمان دفن شده بود و کسی به یادش نمی آورد. شیخ اجل درباره ی برد آنها و غبن هنرمند آن می گوید.

صد گنج شایگان به بهای جوی هنر

منت بر آنکه می دهد و حیف بر منست

 

4یعنی ممکن است گنجی آزاد نشود؟
آقای دری نجف آبادی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.