۰۳ مهر ۱۳۸۴
دیپلماسی هسته ای: تأمین منافع دیگران

  عرف دیپلماسی جهان بر این است که در مسائل مهم بین المللی فقط به منافع خود و کشورشان می اندیشند. وظیفه دولتمردان ما نیز همین است. متأسفانه در دیپلماسی هسته ای ناموفق نیویورک همه­ی دنیا از مسئله­ی قطعنامه علیه ایران سود برد جز خود ایران. اروپا و امریکا خوشحال بودند که با اکثریت آراء قطعنامه علیه ایران را تصویب کرده اند. چین و روسیه که ایران به وتوی آنان چشم دوخته بود و روز قبل علیه قطعنامه مصاحبه کرده بودند، با تأخیر یک روزه به نام دفاع از ایران، حتماً امکانات خوبی برای کشورشان گرفتند و ممتنع رأی دادند.

هند و پاکستان که دو روز قبل، آقای احمدی نژاد شخصاً با روسای آنان تماس گرفته بود و از همکاریهای آنان تشکر کرده بود، رأی منفی و ممتنع دادند.

ونزوئلا که تنها رأی مثبت را به نفع ایران داده است، در درگیریهای طولانی مدت کشورش با امریکا قصد حالگیری از امریکا بخاطر مخالفت با رئیس جمهور چاوز را داشت که موفق شد.

حتی افریقای جنوبی که قرارداد کاملاً قانونی ترک سل به نفع آن کشور ابطال شد و به آنان سپرده شد رأی مثبت نداد و از این رهگذر، باز هم به منافع بیشتری رسید.

وظیفه دولتمردان ما تأمین منافع دیگران نیست. وظیفه آنان تأمین منافع ایران است و ملت بزرگوار آن. در شرایط حساس فعلی قصد من از این نوشته ملامت دست اندرکاران اجرایی در مسئله اتمی نیست، اشاره به این نکته برای آینده­ مهم است که در دنیای فعلی و در بازی همکاری با دنیا رفتار براساس توهمات باعث غرور و افتخار  ملی  نمی شود.

کاش در آینده دیپلماسی هسته ای واقع بینانه رفتار شود و کشور از خطراتی که با آن روبروست با ادامه مذاکرات سازنده دور بماند و منافع ایران بجای منافع دیگر کشورها اولویت پیدا کند.

4سال تحصیلی جدید
همسر علوی تبار و فرزند جلائی پور3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.