۲۷ خرداد ۱۳۸۴
روز انتخابات

 

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

               شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

 

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

               گلبانگ   سر بلندی  بر  آسمان  توان  زد

 

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن

               سرها  بدین  تخیّل  بر  آستان   توان   زد

 

عشق و شباب و رندی مجموعۀ مراد است

               چون جمع شد معانی گوی  بیان توان  زد

 

حافظ بحقّ قرآن کز شید و زرق بازآی

              باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

4فردا روز اصلاح نظام
گزارش ديروز3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.