۲۲ خرداد ۱۳۸۴
لحظات حساس اين روزها

 

ما همه نويسنده ايم. در داخل و خارج حق داریم به عنوان ايراني در مورد سرنوشت ايران نگران باشيم و در مورد آن بنويسيم. در شرايطي که وضع کشورمان حساس تر مي شود، طبيعي است که بيشتر مي نويسيم. يکي از حساس ترين مقاطع کشور ما چند روزي است که تا روز جمعه مانده است هشت سال تجربه اصلاحات انجام داده ايم. هر کسي هم به اين هشت سال مي تواند انتقاداتي داشته باشد. اما مهم تر از همه انتقادات اين است که روند سياسي جامعه به سمت آزادي وتحقق اهداف جامعه مدني بوده است. مخالفان اين حرکت هم هشت سال است که با اين انتخابات مردم جنگيده اند. با عدم حضور مردم، شوراها و پارلمان را در اختيار گرفته اند و معاون قدرتمند وزارت اطلاعات در دوران فلاحيان کمي شفاف تر گفته مهم اين است که در اين انتخاب روندي که در دو خرداد آغاز شود ادامه پيدا نکند. هيچ تحليل گري اعتقاد به سقوط رژيمي مثل ايران که حداقل نفت دارد و نيروي مسلح، ندارد. ما وظيفه بسيار سنگيني پيدا کرده ايم جوان هايي که در ايران هستند و نمي خواهند و يا نمي توانند از ايران خارج شوند در وضعيت حساس تری هستند. با شرکت نکردن در انتخابات، زمينه حضور يکي از اقتدارگراها فراهم مي شود و دود آن مستقيماً به چشم جواناني مي رود که در ايران هستند و ديگر نمي توانند در خيابان ها رفت و آمد دلخواه را داشته باشند، وبلاگ بنويسند و زندان نروند. دل هاي پرکينۀ مخالفان قدرتمندی که در اين هشت سال از انديشه والاي جوانان ايراني که آنان را ناکام کرده اند آماده انتقام هستند در انتظار آنان است. آن ها که توانسته انددر جاهاي ديگر دنيا جائي براي زندگي پيدا کنند، اگر چه بسيار سخت بر بسياري از آنان مي گذرد اما از انتقام فضاي عمومي زندگي روزمره اقتدارگرايان دورند. ما - چه آن ها که در داخل و چه آن ها که در خارج قلم مي زنيم - وظيفه داريم که تنها به فکر کساني باشيم که بعد از جمعه آينده مي خواهند در فضاي سياسي و اجتماعي کشور زندگي کنند. به آن ها کمک کنيم تا به کسي رأي دهند که به آزادي ها اعتقاد داشته باشد. دموکراسي را باور کند. در سابقه اش نشان داده باشد که جوان براي او يک تهديد نيست. و راهي که بايد جوانان ديروز با 2 خرداد آفريدند، با سرعت بيشتر و روش هاي فعال تر ادامه يابد. لحظه تاريخي سختي در برابر ما نويسندگان قرار دارد.

4سنگ مفت٫شعار مفت
انفجارها و رأي دکتر معين3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.