۱۶ دی ۱۳۸۳
کارهاي ضروري

 

يادش بخير.اوائلي که قرار بود در سال 61 صدا و سيماي بوشهر را راه اندازي کنيم، اوج روزهاي جنگ بود. ما از يک کانتينر صدا و سيما را اداره مي کرديم. تازه نيروهاي متفرقه را جمع مي کرديم که سرو ساماني به آن جا بدهيم. کار هيچکس معلوم نبود. بعضي وقتها  کار مهمي پيش مي آمد ولي کسي در دسترس نبود و گاهي برعکس.

يکي از مقرراتي که وضع کرديم اين بود که «براي کارهاي ضروري» حتماً يک راننده در صدا و سيما باشد. يک روز ديديم بين بچه هاي خبر و آقاي راننده محترم دعوايي سرگرفته است. پرسيدم چي شده؟ تا آنجا که يادم مي آيد گفتند محسن رضائي –فرمانده کل سپاه- به بوشهر آمده و مي خواهد از بوشهر اعلام نيروي دريايي سپاه را انجام دهد.

بچه هاي خبر دوربين را برداشته اند که با عجله بروند، راننده نمي آيد. مي گويد که آقاي رئيس گفته براي کارهاي ضروري يک راننده در مرکز بايد بماند!

4حضور اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمي در جلسه ي هيئت نظارت بر قانون اساسي
دفاع از نظرم!3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.