۲۹ دی ۱۳۸۳
حاجيان به مكه رسيدند

 

ميليونها حج گزار تا امروز خود را به مكه رسانده اند. از همه جاي دنيا، با يك لباس مشترك: دو حوله. واقعا مراسم حج نمايش بزرگ خود فراموشي و خدا باوري است!

اگر مي شد جهان اسلام، جداي از مسايل موردي، هر سال يك مسئله ي اساسي خود را كه محل توافق همه ي كشورها و مردم و فرقه هاي مسلمان باشد، و مسلمانان آن را در مكه پيگيري كنند، چه تاثيري مي توانست در  آرام بخشي اين جهان پر تلاطم داشته باشد؟

اما متاسفانه اكثر رهبران جهان اسلام خود را رهبران همه ي مسلمانان مي دانند و مشكلات خود را مشكلات همه ي جهان اسلام و مسلمانان مي دانند. و تا اين روش ادامه داشته باشد، جز يك رفت و آمدي به عربستان، تاثير اجتماعي فراگير ديگري نمي تواند حج داشته باشد.

اما جداي  از اين توقع بزرگ، اين كه ميليونها مسلمان كه اكثريت  قاطع آنان از كساني هستند كه از طبقه ي پائين به ميانه مردم كشورشان هستند، با رابطه با خدا، معنويت و صداقت و صفا را با خود به سوغات و ارمغان مي آورند، هديه بزرگي براي تقويت معنويت در جهان است.

خدا همه ي حاجيان را به سلامت نگه دارد و حجشان را مورد قبول.

و نيز خدا به همه ي آرزومندان توفيق زيارت آن ديا مقدس را عنايت فرمايد.

 

 

 

4بازهم درباره ي پرونده ي زندانيان وبلاگنويس
سه ساعت با سردار قاليباف و پرونده ي وبلاگنويس ها !3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.