۲۳ خرداد ۱۳۸۴
انفجارها و رأي دکتر معين

 

مسألۀ انفجارهاي ديروز و امروز درست در روزهايي اتفاق مي افتد که يک مرتبه رأي دکتر معين جهش فوق العاده اي پيدا کرد و حتي، احتمال رسيدن وي به مرحلۀ دوم پا به پاي قاليباف در نظر سنجي ها جدي شد.

معين تنها کسي است که بيشترين رأي 50 درصدي که اعلام کرده بودند در انتخابات شرکت نمي کنند را می تواند به خود اختصاص دهد.

این حضور برای کسانی که مخالف شرکت در انتخابات هستند و از آن مهمتر مخالف رأی آوردن دکتر معین، بسیار ناراحت کننده است.

اگر چه بر اساس اعلام هاي رسمي بيشترين اتهام ها متوجه گروه هاي جدائي عرب است اما سود آن را جبهۀ متحدي مي برد که علاقمند به فعال شدن آراي ساکت نيستند.

در هر صورت حتي اگر اين انفجارها هم صورت نمي گرفت، مي شد فهميد که بعضي ها براي اين که دکتر معين رأي نياورد و يا به دور دوم نرود، بازي انتخابات را به هم بزنند. پاسخ آن را هم با انتخابات چهرۀ اصلاح طلب طرفدار حقوق مردم بايد داد.

4لحظات حساس اين روزها
دورۀ دوم اصلاحات با مقاومت بيشتر3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.