۰۶ مرداد ۱۳۸۴
وضع وخیم گنجی

 

از نظر انسانی و سابقۀ دوستی، نوشتن هر روزه از اکبر گنجی با این حال وخیمی که دارد یک ضرورت است. اما وقتی هفتۀ پیش که آقای هاشمی شاهرودی به آقای خاتمی وعدۀ حل مشکل و آزادی دو سه روزه را داد و آقای خاتمی هم به من اجازه اعلام آن را داد و نشد، می ترسیدم چیزی بنویسم. نگرانم امید بی دلیلی شود و بعد بی نتیجه بماند. تجربه این سال­ها نشان داد که به گفته ها و وعده ها نمی شود اطمینان داشت.

دوست خوبم عبدالله رمضان زاده هم که از نوجوانی با اکبر آشنایی دارد و دو بار در بیمارستان با اکبر ملاقات داشته است امروز نگران تر از همه می­گفت: اصلاً حالش خوب نیست و من هم نگفته ام که به حل ماجرا امیدوارم. احساس کلی من هم این است که حال جسمانی اکبر در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته است.

البته دوستان در حال مشورت های فشرده هستند ولی نمی دانم نتیجه چه خواهد بود؟! همین. هیچ پیشنهادی هم به نظرم نمی رسد.

 

4استشهاديون و هزينۀ ملت
سايت هاي انتخاباتي 3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.