۰۷ مرداد ۱۳۸۴
سايت هاي انتخاباتي

 

در ايام انتخابات، راه اندازي سايت و نوشتن وبلاگ و مقوله اينترنت خيلي دنياي متفاوتي پيدا کردند.

همه کانديداها، در اولين گام به فکر راه اندازي سايت مي افتادند. بعد از سايت هاي شخصي سايت هاي خبر رساني انتخاباتي فراواني به وجود آمد که هر کدام در چارچوب حمايت از يکي از کانديداها سعي مي کردند نشان دهند بي طرفانه به انتقال اخبار مشغولند.

اين هجوم سياسي به دنياي اينترنتي از يک سو مي توانست مفيد تلقي شود که همه، با هر ديدگاه و تفکري اين دنيا را به رسميت شناخته اند. اما ازدحام فراوان و تنه زدن ها و فريادهاي بلند سياسي در محيط اينترنتي آرامش انديشيدن و نوشتن و گفتگو کردن را از کساني که در اين محيط قبلاً سکني گزيده بودند و بعداً هم مي خواستند بمانند سلب مي کرد. اکنون که انتخابات تمام شده، آن مهمانان پر سر و صدا هم البته از محيط اينترنت و سايت و وبلاگ هم در رأي سازي خيري نديدند. شايد براي آن که نشان داده شود، محيط اينترنت و سايت و وبلاگ، محيط هاي اجاره اي نيست که يک ماهه همه به آن هجوم آورند و سر و صداشان گوش فلک را کر کند و بعد هم، همه آن را فراموش کنند.

4وضع وخیم گنجی
ديگراني که بايد از آن ها هم تقدير کرد3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.