۰۲ تير ۱۳۸۴
تأثیر ا نتخابات بر فضای سیاسی کشور

 

در خبرهاي اين يکي دو روز خوانديم که جمعي به بيت و شخصيت آيت الله جوادي آملي به دليل اينکه ايشان از آقاي هاشمي رفسنجاني حمايت کرده تعرض کرده اند. آيت الله جوادي آملي که در انتخابات 76 از آقاي ناطق نوري حمايت کرده بود گفته است: با آن که کانديداي مورد نظر من در آن انتخابات 7 ميليون رأي آورد و طرف مقابل 20 ميليون، اما در اين 8 سال حتي يکبار  مورد تعرض آن جمعيت 20 ميليوني قرار نگرفتم.

در سخنان تلويزيوني آقاي احمدي نژاد هم شنيدم که مي گفت بعد از پيروزي مرحله اول، جمعي با بستن چفيه و موتور سوار با عکس ايشان به مردم حمله مي کنند و البته وي انتساب آنان به خود را تکذيب  مي کرد.

تحليل واقعي مسئله اين است که چه کانديداي پيروز بخواهد يا نخواهد و چه خود دستور دهد يا منع کند، فضاي جامعه تحت تأثير مبنا و روش انتخاب شونده قرار مي گيرد.

به صورت طبيعي وقتي آقاي احمدي نژاد به دور دوم رسيده است، لباس شخصي ها، حمله کنندگان به مردم ، احساس موفقيت کرده اند و بعد از اين احساس حتي اگر آقاي احمدي نژاد نخواهد و يا حتي اگر اعلام مخالفت با اين روش ها کند، نمي تواند جلوی گروهي را  که گمان مي برند با تلاش آن ها و بخاطر داشتن طرز تفکر همراه با آنان ايشان به مرحله دوم رسيده را بگيرد.

اين جدي ترين خطري است که کشور را تهديد مي کند.

هم چنان که وقتي آقاي خاتمي پيروز شد، طبيعي بود که هيچ کس فکر تعرض به ديگري را نداشت و عکس العمل طبيعي آن 20 ميليون نفر اين بود که نه به آيت الله جوادي آملي و نه به هيچ کس ديگر تعرضي نداشته باشند.

تبديل فضاي کشور به فضاي خشونت ارتباطي به سخنان و موضعگيري هاي آقاي احمدي نژاد ندارد، اين عکس العمل طبيعي اين انتخاب است که در همه سطوحِ جناح هاي افراطي مخالفان آزادي و طرفداران برخوردهاي خشن در مسائل داخلي و کشاندن کشور به صحنه روياروئي با جهان در سياست خارجي فعال خواهند شد و حتي آقاي احمدي نژاد هم اگر بخواهند، نمي تواند جلوي اين موج را بگريد.

درک اين خطراست که اکثر فرهيختگان را به رأي دادن به آقاي هاشمي رفسنجاني وا داشته است.

 

4باز هم انتخابات
انتخابات و زندانیان سیاسی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.