۳۰ خرداد ۱۳۸۴
شريعتي نياز اين روزها

 

در شلوغ بازار شوک ناشي از نتيجۀ انتخابات سالروز در گذشت دکتر علي شريعتي تحت الشعاع قرار گرفت.

واقعيت اين است که اگر دکتر شريعتي را بخواهيم در يک کلمه معنا کنيم: يک عمر مبارزه و فرياد بود عليه تحجر و واپسگرائي.

بعداز چهل سال که ملّت ايران براي آزادي و دينداري به دور از تحجّر، تلاش کرد دوباره با انتخابات اخير زنگ صداي پاي ارتجاع و تحجّر از يکي دو قدمي به گوش مي رسد.این همان نگرانی عمیقی است که امروز فریاد آقای کروبی را بلند کرده است .

دستاوردمبارزه با تحجر اندک نبوده .بزرگترین تفاوت امام در طول مبارزه با سایرین در همین نقطه است.اتکا به رای واقعی مردم ونه آرای سازمان یافته از دستاورد های همین مبارزه با تحجر است . ما به حق در دنيا و در برابر قضاوت افکار عمومي جهان، کم کم جايگاه واقعي خود را باز می یافتیم. اگر ايرادي مي گيرند، از بعضي مسؤولان است امّا دنيا تصوّر مي کند که اين بار اين مردم ايران هستند که چنين انتخابي کرده اند!

اين روزها در داخل و خارج، هر کس را که مي بيني وحشت زده است. همه ديگران يا خود را ملامت مي کنند. امّا واقعيت آن است که شأن ملّت ايران از همه چيز پر اهميت تر است که در چند قدمي قرباني شدن است. صداي پر طنين شريعتي که مثل همۀ مصلحان به دوري از تحجّر فرا مي خواند، اين بار به جاي بلندگوهاي حسينيۀ ارشاد از سراسر ايران به گوش مي رسد. صداي همان ها که شريعتي را هم تکفير مي کردند نيز شنيده مي شود امّا این بار از بعضی ستاد ها.

فاصلۀ ۲۲ تا ۲۸ مرداد شش روز بود امّا ۲۵ سال تاوان آن را مردم دادند.

4نظرسنجي و تقلّب
خانه هاي در فرود3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.