۰۵ فروردين ۱۳۸۴
سقوط یک شبه حکومت قرقیزستان

ماجرای  سقوط یک شبه حکومت آقایف در قرقیزستان از حوادث مهم آغاز سال جدید است که باید به آن از چند جهت توجه کرد.

1- این حادثه سومین حادثه ای است که در کشور های سابق اتحاد جماهیر شوروی و با فا صله های کوتاه اتفاق افتاده و معنای سیاسی آن این است که مردم این کشورها راه کم  هزینه ی تغییر رژیم را یاد گرفته اند.به خصوص که همه این کشورها بعد از تغییر، وضعیت سیاسی واقتصادی بهتری پیدا کرده اند.

2- مردم قرقیزستان انتخابات پارلمانی را که روش رسیدن به دموکراسی است را رفتند.وقتی به نظر آنان انتخابات با تقلب روبروشد به انقلاب مخملین روی آوردند و آقایف را مجبور کردند به مخفیگاه پناه ببرد.

3- مشکل اصلی کشور های سایق اتحاد جماهیر شوروی تفکر کمونیستی بوده و هست . روح حاکمیت مارکسیستی که آزادیهای مردم را نادیده میگیرد دلیل اصلی رفتار مردم این کشور هاست.و نوع رهبران این کشورها هنوز با اندیشه مارکسیستی بر مردم حکومت میکردند.طبعا پناه آوردن به دامان صاحبان فکر ک.گ.ب ای ها درمان درد آنها نیست. کاری که در قرقیزستان در شرف وقوع است.

4 – از اینکه در قرقیزستان تا کنون خشونتی اتفاق نیفتاده باید استقبال کرد. مردم صاحبان حکومت هستند و سرکوب اراده ی آنان امکان پذیر نیست .

5- همین دیگه !!

 

4مقدمه ای برای دلم (3)
تشییع علامه جلال الدین آشتیانی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.