۱۶ بهمن ۱۳۸۳
درباره ي اخبار متفاوت 20:30 شبكه دوم

 

اوايلي كه اخبار متفاوت 20:30 شبكه ي دوم سيما راه اندازي شده بود، من از آن خبر نداشتم. آن ايام مصادف شده بود با استعفاي من از معاونت حقوقي و پارلماني مجلس، كه گفتند در تلويزيون گفته شده است دليل استعفاي من عدم امكان همكاري با مجلس نبوده و دلايل ديگري داشته است. همان كه بعدها در روزنامه هاي افراطي نوشتند كه خاتمی به دلايل اخلاقي مرا به استعفا مجبور كرده است! و من به دليل شنيدن فراوان اتهامات گوناگون به آن توجهي نكردم. بعد شنيدم در تلويزيون و در اخبار به نقل از لثارات به من گفته شده: بامشاد كابينه. در افطار رئيس جمهور آقاي ضرغامي را ديدم، آمدم گله كنم  اين حرفها چيست كه در تلويزيون كشور كه هيچ وقت اسم مرا نمي برده، مي گوييد؟ آقاي ضرغامي با زيركي خاصي گفت: اين همان پيشنهاد شما است كه مي گفتيد شكل اخبار را متفاوت كنيد. راست هم مي گفت. در اولين جلساتي كه ايشان رئيس صدا و سيما شده بود من در دولت به ايشان اين پيشنهاد را داده بودم. از آن موقع تازه فهميدم كه اخبار متفاوتي در صدا و سيما هست. هر وقت فرصت مي كردم به آن گوش مي دادم. وظيفه ي فرهنگي خودم دانستم كه از اين شيوه ي خبر رساني صدا و سيما كه كاملاً با خبرهاي روتين صدا و سيما كه همه در قاب و كادر هستند متفاوت است، تقدير كنم.

انصافاً بر و بچه هاي با ذوقي آن را اداره مي كنند. اگر به نيروهاي خلاق صدا و سيما و بخش هاي ديگر هم اجازه ي آزادي عمل دهند، آنها هم مي توانند ابتكارات مخاطب جذب كننده اي داشته باشند.

اين كه سعي مي كنند خود را بي طرف نشان دهند نيز بخش مهم اين حركت صدا و سيما است. البته در محافل مذهبي معروف است كه در زمانهاي دور مداحي مرتب روي منبر غش مي كرد و اتفاقاً وقتي مي خواست سقوط كند، به طرف قسمت زنانه سقوط مي كرد! اخبار 20:30 هم اگر چه خدا وكيلي مرتب به سمت جناح راست غش مي كند، ولي در مجموع شرايط حاكم بر صدا و سيما، اصل اينكه دست اندركاران 20:30 توانسته اند قالب هاي جاري را بشكنند، كار قابل تقديري است. به آنها هم خسته نباشيد مي گويم.

4دهه ي فجر، ايام بروز فرهنگ و هنر ايران
براي جلوگيري از تهديدات آمريكا بايد به حقوق بشر و آزادي توجه كرد3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.