۲۵ دی ۱۳۸۳
سانسور

در هفته گذشته کتابی خواندم با عنوان اولین های مطبوعات ایران. در قسمت اولین مطبوعه مصور ایران، از روزنامه دولت علیه ایران یاد می کند؛ در سال چهارم در عصر ناصرالدین شاه بخشنامه رسمی سانسور منتشر شده است :

« اعلان دولتی[:] نظر به اینکه امر چاپخانه های ممالک محروسه ایران تاکنون در تحت قاعده معینه نبود و در انتظام آن اهتمامی نمی شد اختلالی یافته متدرجاً از محوطه نظم خارج افتاده و هر کس در هر مقام، هر نسخه که می خواست قطع نظر از این که انتشار آن نسخه بجهة دولت و ملت مستحسن و یا مستقبح و یا متداول شدن آن بین الناس از گوشزد اطفال یا اشاعه مضامین آن بین الرجال نافع یا مضر بوده باشد چاپ می نمود و حکایات نامناسب که ذکر آن در این مقام مناسب نیست به طبع می رساندند که به موجب جرأت خوانندگان و شنوندگان در ارتکاب مناهی و ملاهی [...] و متابعت اهوآء می گردید خاصه اطفال که از مبادی احوال به خواندن این حکایات نامربوط می شدند و این روایات منطبعه غیر مستحسنه در جبلت ایشان کالنقش فی الحجر مرکوزوکالطیبعة الثانیه ثابت می گردید و گاه می بود که به علت استمرار در استماع و مذاکره این گونه ترهات در گرداب هوا جس نفسانی و وساوس شیطانی غوطه ور می گشتند از آنجا که رحمت نامتناهی حضرت الهی مقتضی رافت و مرحمت خاطر خورشید مظاهر اعلیحضرت شاهنشاهی ولی نعمت کل ممالک محروسه ایران آمده است و اراده سنیه همایونی اقتضا نمی فرماید که از جزیی و کلی امور ملکی و ملتی عاطل و باطل ماند و مردم از صراط مستقیم که موجب نعیم دینی و فیض عظیم عقبی است منحرف و مایل باشند محض خیرخواهی و عنایت و درباره خلایق که ودایع حضرت خالقند امر و مقرر فرمودند که صنیع الملک رییس و مباشر امر روزنامه و نقاشخانه و کارخانه دولتی در کلیه امر چاپخانه های ممالک محروسه نیز مراقب و مواظب باشد و چنانچه ذکر یافت بعضی از نسخ که موجب انزجار طباع و موذی به خلاف اوامر جهان اتباع شرعیه است و از حلی و حلل منافع ملکی و ملتی عاطل است سمت انطباع نیابد و در عوض کتابهایی که ظاهراً و باطناً قریب المنفعه و عدیم المضره است طبع نمایند تا خوانندگان و شنوندگان را بر مدارج حسن عقاید بیفزاید و منافع و فواید مرضیه حاصل آید.»

روزنامه دولت علیه ایران شماره 522پنجشنبه 12 رجب 1280 قمری

 

و حکایت همچنان باقی است!

 

 

4عبرتی از الجزایر
13 دسته گل در آتش سوختند3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.