۲۴ دی ۱۳۸۳
عبرتی از الجزایر

الحزایر سال ها تحت اشغال فرانسه بود. میلیون ها کشته دادند تا استقلال الجزایر به دست آمد. در این مدت فرانسوی ها تلاش زیادی برای حمایت اقلیت مسیحی کردند. بعد از استقلال بدترین رویارویی بین مسلمانان و مسیحیان صورت گرفت و بدترین مسئله، مسیحیت بود.اما بعد از انتخابات شهرداری های الجزایر و لغو و ابطال آن توسط حکومت، بدترین نوع خشونت دینی به نام اسلام در الجزایر صورت گرفت، صد هزار نفر بیگناه در اثر رفتار اسلام تندرو و خشن گروهی که اسلام را جز با کلمه کشتار و خونریزی نمی شناختند، کشته شدند.

اخیرا تلویزیون العربیه گزارش مفصلی پخش کرد از خیل مسلمانانی که در حال مسیحی شدن هستند. با بسیاری از آنها مصاحبه کرد. با رهبران دینی مسلمان و مسیحی و نیز با اساتید جامعه شناس و روانشناس. خلاصه نظرات آنها این بود که دلایل مسیحی شدن جوانان الجزایری عبارتست از:

1)                   انتقام از کشتار مردم توسط گروه تندرو مسلمان که حالا دارد اثر خود را بروز می دهد.

2)                   بیکاری و مشکلات اقتصادی که الجزایر را فرا گرفته است.

3)                   نوع ادبیات رهبران فعلی دینی اسلامی که پاسخگوی جوانان نیست.

4)                   در حاشیه قرار گرفتن الجزایر در معادلات بین المللی.

 

من شخصا این گزارش را که شنیدم بر این باورم که بسیاری از این موارد در ایران نیز می تواند به نفی دین بیانجامد. بخصوص با این تفاوت که جامعه جوان ایران همواره برداشتی به نام دین را در همه جای زندگی خصوصی و عمومی خود مشاهده می کنند.

باز هم نه به خاطر حکومت که به خاطر دیندار ماندن جامعه، باید دست اندرکاران و معتقدان به اندیشه ی کشاندن مردم به زور به بهشت در رفتار و اندیشه ی خود تجدید نظر نمایند.

 

4دیدار وبلاگ نویسان با رئیس قوه ی قضائیه
سانسور3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.