۱۴ دی ۱۳۸۳
کاش همه مديران ايميل مي خواندند


يکي از اتهام هاي هميشگي من اين بوده است که در ايام مسئوليت رسمي ام بجاي خدمت به مردم وقتم را به اينترنت و خواندن ايميل وعکس گرفتن گذرانده ام. و مثلا به جاي اين که در جلسه اي که هستم يک ثانيه که دکمه موبايلم را فشاري مي دهم و لحظه اي  را ثبت مي کنم بايد آن يک ثانيه را به خدمت به مردم مي گذراندم! گويا بقيه که چنين ارتباط اينترنتي ندارند و عکسي نمي گيرند، يک ثانيه را از خدمت به خلق را از دست نمي دهند! خدا کند که چنن باشد. ما که بخيل نيستيم.
اما من اين را ننوشتم که پاسخ آنها را بدهم. حتي در برابر اين ديدگاه معتقدم اي کاش مسئولان کشور در همه سطوح کمي از اين همه وقت را که براي خدمت به مردم مي گذاردند، به اينترنت اختصاص دهند. يعني خودشان امکاني فراهم آورند که به خودشان ايميل بزنند و خودشان نيز بدور از سانسور پرينت گيران بر روي دستگاه آن را بخوانند، حتي اگر پاسخ ندهند.

براي شخص من که ارتباط قابل قبولي، حتي قبل از اشتغال به اينترنت با بخشهاي مختلف جامعه، بخصوص جوانان داشتم، دنياي شنيدن حرفهاي جوانان کاملا دگر گون کننده بود. چه کا ري براي مسئولان برنامه ريز کشور مهمتر که قبل از هر چيز، بفهمند که جوانان کشور چه نگاهي به مسائل جامعه دارند؟ و چه نيازهايي و چه ديدگاهي؟ ان هم در جامعه اي که مديريت آن را پير مردان به دست دارند و از سوي ديگرحدود شصت درصد جامعه جوان هستند.
من نه تنها آن را که مخالفان در پرونده منفي من مي نويسند، قبول ندارم و از آشنايي با دنياي نسل معاصر در اينترنت و ايميل هاي بسيار که نگاهم به جامعه و واقعيت هاي آن را تغيير داد، راضي هستم، بلکه براي چندمين بار اشکال مسئولان کشور را در پاسخ مي دانم که ارتباط مستقيم خود را با مردم قطع کرده اند. از فرزندان مسئولين نيز که نوعا ارتباطي با اينترنت دارند طلب کمک مي کنم که مرا در اين مهم ياري دهند. و همه از مسئولين بخواهيم که رابطه مستقيم خود را از طريق خواندن ايميل با جوانان کشور برقرار نمايند.                         

4باز هم اومدیم
حضور اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمي در جلسه ي هيئت نظارت بر قانون اساسي3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.