۲۴ آبان ۱۳۸۳
تشييع عرفات و رضا خاتمي

 

روزي که عرفات تشييع مي شد سکوت راديويي عجيبي در دو کشور ايران و اسرائيل سايه انداخته بود البته با دو موضع کاملاً متفاوت. اسرائيلي ها از عرفات متنفّر بودند که اهل سازش نيست. بخش رسمي حکومت ايران هم از عرفات دلخور بودند که سازشکار است. البته در ايران روز قدس هم بود و تظاهراتي برپا بود که 20 و چند سال است در هفته آخر هر ماه رمضان انجام مي شود. تظاهر کنندگان عليه اسرائيل شعار مي دادند و يادي از عرفات نمي کردند. در همان لحظات هم مردم غزه و رام الله جنازه عرفات را با شکوه کم نظيري تشييع مي کردند. همه گروههاي جهادي هم همراه جنازه بودند. وقتي مردم فلسطين، گروههاي جهادي دولتهاي اسلامي و مردم جهان سمبل مبارزه با اسرائيل را در عرفات يافته اند و ساعتها جنازه اش را بر دوش بردند روز قدس بي عرفات در ايران قابل نقد است.

عرفات بالاخره سمبل مردم فلسطين بود و هست. ايراني هاي مبارز ياد و نام او را به خاطر دارند. معروف است هاشمي رفسنجاني آنقدر تحت تاثير عرفات بوده است که اسم فرزندش را به اين مناسبت ياسر گذاشته است. آن وقت در مرگ او نه مسئولان رسمي حکومت و نه تظاهر کنندگان روز قدس نامي از او نبردند! اين هم از اين جهت!

*****

امروز به ديدن آقاي خاتمي براي تبريک عيد رفتم. تازگي ها وقتي آقاي خاتمي را مي بينم احساس مي کنم درياي موّاج غصه و نگراني در دورن وجود به ظاهر آراسته او، عجب طوفاني به پا کرده است. حتي با اينکه به رو نمي آورد و سعي مي کند لبخند بر لبانش بماند.

نشسته بوديم و با دکتر صفدر حسيني حرف مي زديم. رضا خاتمي آمد. فاطمه دخترش و علي پسرش را هم آورده بود تا عمو را ببينند. فاطمه خانم تنها خانمي بود که به آقاي خاتمي دست داد و روبوسي کرد. وقتي رضا نشست آقاي خاتمي به آقاي دکتر خاتمي گفت بيکاري باعث شده چه خوش تيپ و خوش آب و رنگ شدي و به دنبالش آهي. صفدر حسيني گفت نوبت ما هم مي رسد، ما هم خوش آب و رنگ مي شويم. من هم که صفدر را خيلي دوست دارم و به او احترام مي گذارم گفتم بايد قابليت خدادادي وجود داشته باشد تا بعد از بيکاري خوشگل شد. آقاي خاتمي هم گفت لابد مثل آقاي ابطحي که قهرمان زيبايي اندام است!

4عيد فطر
دشواري هاي ارتباط با مسئولان3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.