۲۹ مهر ۱۳۸۳
آقاي خاتمي و دبير کلي سازمان ملل

 

طرح مسأله کانديدا توري آقاي خاتمي براي دبير کلي سازمان ملل اگر با برنامه ريزي براي آسيب زدن به آقاي خاتمي طراحي نشده باشد، حتماً يک ساده لوحي جدي است.

روزهايي که آقاي خاتمي چنين زمينه اي داشت و شايد قابل طرح بود، روزهايي بود که طرح گفتگوي تمدنهاي آقاي خاتمي، بناي آينده جهان تلقي مي شد. همان روزها که مرتب در ايران عليه اين طرحها و حرفها راه پيمايي مي شد. آن روزهاي طلايي سياستهاي خاتمي يک جرم و گناه نا بخشودني تلقي مي شد. و همه ظرفيتهاي قانوني و غير قانوني براي از بين بردن اين آبرو، که آبروي ملت ايران بود به کار گمارده شد. اين روزها که به قول آقاي خاتمي طرح انديشه گفتگوي تمدنها در کشورمان غريب تر و مهجورتر از همه جاي دنياست، و آقاي خاتمي به عنوان يک نظريه پرداز ناکام شناخته شده است، طرح ايشان براي کانديدايي دبير کلي سازمان ملل چه معنايي دارد؟

خود آقاي خاتمي هم از طرح اين مسأله ناراحت شد و حق هم دارد.

اي کاش با طرح اين مسئل با شخصيت آقاي خاتمي بازي نکنند.

4عبد العزیز بابطین
اصلاح مقامات3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.