۲۵ مهر ۱۳۸۳
مراسم رسمي توديع

 

امروز مراسم رسمي توديع من و معارفه آقاي مجيد انصاري برگزار شد. آقاي عارف گزارش مفصلي از کارهاي انجام شده در دوران مسئوليت من ارائه کرد که ممنونم. ويژگي برجسته مرا هم بالا بودن آستانه تحمّلم ذکر کرد. چند تا عکاس روزنامه ها از من و مجيد انصاري مي خواستند که کنار پرچم بايستيم تا عکس بگيرند. قيافه چاق و لاغر تداعي مي شد. با اشاره به مجيد انصاري گفتم عاقبت نسيه فروشي و با اشاره به خودم: عاقبت نقد فروشي!

جمعي از وزراء و اعضاي کابينه هم لطف کرده بودند آمده بودند. دوستان خوبي مثل مصطفي تاجزاده و يا خسرو تهراني که در هيچ جلسه اي شرکت نمي کند هم در جلسه بودند. همانها که يک وقتي به آنها کميته x مي گفتند.

در صحبت هايم گفتم که دليل استعفاي من، دليل آمدنم بود. قبل از شروع به کار، يک مجموعه برنامه هاي اولويت دار آقاي خاتمي داشت که مي خواست آنها را در حوزه هاي مختلف در کشور انجام دهد. در حوزه حقوقي و سياسي قرار شد که قوانيني تهيه شود که جامعه مدني را قانوني و نهادينه کند و اين کمک مجلس و دولت را مي طلبيد. دليل انتخاب من نيز اعتقادم به نهادينه شدن اين اصلاحات و امکان همکاري با مجلس ششم بود. ياد آن روزهايي که اين خوابهاي خوش نهادينه شدن اصلاحات را مي ديديم بخير. امروز به همان دليل که نمي توانم تعامل ضروري دولت با مجلس را ايجاد کنم، استعفا دادم. از مجيد هم که به دليل اينکه در اين مدت کم قبول کرد مسئوليت را بپذيرد تشکر کردم.

در پايان جلسه ديدم خبرنگار صدا و سيما هم به سراغ من براي مصاحبه مي آيد. تعجب کردم، صدا و سيما در ايام  معاونت رسمي ام با من مصاحبه نمي کرد، چطور امروز؟ ديدم سوالش اين است: غير از اين حرفها که گفتيد يک سري مسائل شخصي را هم دليل استعفاي شما مي دانند. تازه فهميدم مي خواهند القاء کنند که مسائل پشت پرده، پرونده، بي نزاکتي در پست معاونت رئيس جمهوري وجود دارد! من هم از خجالت اينکه آقاي عارف گفته بود آستانه تحملم بالاست، نپرسيدم آخر اين چه القايي است، خونسرد گفتم که پنج شش سالي است که مرتب از اين حرفها مي زنند. آنقدر اتهام زده اند که ديگر نسبت به شنيدن آنها بي تفاوت شده ام. اين هم از خدا قوت صدا و سيما.

امروز بعد از 7 سال کار در رده هاي اوليه رياست جمهوري، رسماً با آن حوزه خداحافظي کردم. روزي که رفتيم اميدهاي فراواني داشتيم، در طول 7 سال تلاشهاي زيادي کرديم و امروز متحير به آينده کشور فکر مي کنيم.

4ماه رمضان
عکس وزراي سابق3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.