۲۸ بهمن ۱۳۸۲
پنجشنبه: اول خرداد 1376

 

چندي پيش يادداشتهاي متفرقه ام را بررسي مي کردم. به نوشته کوتاهي که به عنوان خاطرات در روز پنجشنبه 1 خرداد 1376 يعني يک روز قبل از انتخابات رياست جمهوري دور اول آقاي خاتمي نوشته بودم، برخورد کردم. امروز قصد دارم روز نوشت خود را همان يادداشت قرار دهم:

 

«- امروز صبح به دفترعلي آقاي خاتمي رفتيم تا در جلسه اي که با حضور دکتر خاتمي تشکيل مي شد، شرکت کنيم. موضوع بحث بررسي سناريوهاي مختلف، پس از اعلام نتايج انتخابات بود: اگر آقاي خاتمي در مرحله اول انتخاب شود، قرار شد پيام گذشت از همه نامرديهاي اين يکي دو ماهه داده شود. خود آقاي خاتمي مي گفت مي نويسم همچنان که ديوار ها را بايد تميز کنيم، قلبها را هم بايد به هم نزديک کنيم. اگر در مرحله اول بدون آنکه تقلب شود آقاي خاتمي ببازد و رأي نياورد هم که تکليف معلوم بود: تشکر از همه کساني که زحمت کشيدند و آنها که رأي آوردند. بحث اصلي در مورد زمانی بود که معلوم شود با تقلب وسيع آقاي خاتمي رأي نياورده است. يعني اصلي ترين نگراني مان تقلب در انتخابات بود. در اين جلسه آقايان تاجزاده، امين سازگارنژاد، محسن امين زاده، خانيکي، محمد باقريان، رضا و علي خاتمي هم بودند.

******

- بعد از ظهر هم جلسه اي با حضور دکتر خاتمي وآقايان کرباسچي، عبائي، عبدالله نوري، محسن نوربخش، مهاجراني، موسوي خوئيني، کروبي، موسوي لاري، بهزاد  نبوي و من در همان دفتر علي آقا تشکيل شد. نگراني اصلي تقلب است. از شهرستانها خبرهاي بدي مي رسد.کرباسچي به همراه خود تعداد زيادي  برگه رأي آورده که از امروز در شهرستانها دست اين و آن ديده مي شود و توزيع مي گردد. نماينده ستاد انتخابات در استان لرستان خبر مي دهد که سه هزار رأي از امروز نوشته شده و در لرستان آماده است. اميد به اينکه اگر تقلب نباشد خاتمي برنده است، زياد شده است. ولي همه در جلسه اعتقاد دارند که مسأله اصلي تقلب است و به حرف آقاي خامنه اي و آقاي هاشمي رفسنجاني هم نخواهند کرد. پيشنهاد شد از وزير کشور بخواهيم که آقاي خاتمي در وزارت کشور نماينده بگذارد. ولي اينها کافي نبود. دوستان پيشنهاد کردند که آقاي خاتمي همين امشب با آقاي هاشمي، رئيس جمهور ملاقات کند. ما نشستيم. آقايان خاتمي، کرباسچي و عبدالله نوري به منزل آقاي هاشمي رفسنجاني رفتند.

*********** 

- آقاي خاتمي و نوري از ديدار آقاي هاشمي برگشتند. آقاي خاتمي چهره اي مأيوس دارد. مي گويد آقاي هاشمي هم مي گويد حق قانون اساسي وي از او سلب شده است. و شوراي نگهبان بر همه چيز مسلط است. و مهمتر اينکه آقاي هاشمي هم نسبت به تقلب گسترده نگران است. وي گفته در کشور قدرت تقلب بيش از  ..... نيست. اگر اين مقدار رأي به آقاي خاتمي ضربه نزند، برنده است. آقاي هاشمي گفته که آقاي خامنه اي هم به اين نتيجه رسيده اند که هرکس انتخاب شود آرايش قابل قبول است.......... جناح راست خود را با آقاي ناطق گره زده و سخت در تکاپوست....... به نظر مي رسد تمام سعي خود  را خواهند کرد که آقاي خاتمي به مرحله دوم برسد.

آقاي موسوي خوئيني ها خبر از تعطيلي چاپخانه سلام داده است زيرا....

از دفتر رهبري هم زنگ زدند، با آقاي خاتمي صحبت کردند، کساني که انتخاب نشده اند، بلافاصله به فرد منتخب تبريک بگويند و روي سلامت انتخابات تاکيد کنند. بحث داغي در گرفت ....

با اعصاب و روحيه داغان رفتيم تا ببينيم فردا چه مي شود.»

 

*با توجه به اينکه خواسته ام اصل نوشته را بگذارم در القاب و تعبيرات تغييري نداده ام.

 

**در آن زمان به آقای خاتمي دکتر خاتمي مي گفتند

4وبلاگ نويسي را حزب نکنيم
نگاه به اراده مردم3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.