۲۵ شهريور ۱۳۸۳
سمفوني اشک

 

بزرگ علوي، در کتاب  چشمهايش مطلب زيبايي دارد که آن را روزنوشت امروز مي کنم:

«در سمفوني ها گاهي آهنگي آرام و کم ميان هياهوي ارکستر رخنه مي کند. اين آهنگ خفيف و لذت بخش است اما به دل شما نمي نشيند. شما دائماً انتظارش را داريد. باز اين صداي خفيف تکرار مي شود. منتها اين دفعه بيش از بار اول شما را مي گيرد. کم کم تمام ارکستر يک صدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتي بيان مي کند که ديگر اختيار از دستتان در مي رود. مصيبت هاي جگر خراش هم همينطور بروز مي کند. انسان اول تمام عمق آنها را درک نمي کند. گاهي خودي نشان مي دهند و در نيستي فرو مي روند. ناگهان تمام ارکستر به صدا در مي آيد. آن وقت اشک از چشم هاي شما جاري مي شود و خودتان نمي دانيد براي چه گريه مي کنيد.»

4دستگيري خانوادگي
این بار دستگیری سینماگران3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.