۲۴ خرداد ۱۳۸۴
دورۀ دوم اصلاحات با مقاومت بيشتر

 

دورۀ اول اصلاحات سپري شد. خيلي ها اصلاً پيشرفت هاي اجتماعي و سياسي اين دوران را نمي بينند و بعضي از همۀ آن ها دفاع مي کنند. اما خود آقاي خاتمي مي گويد که اصلي ترين انتقاداتي که به روند اصلاحات در هشت سال گذشته مي شود اين است که چرا به همۀ اهدافش نرسيد. تحليل گران هم دليل آن را غير از کارشکني هاي رقباي قدرتمند، در آن مي دانند که مقاومت لازم از سوي آقاي خاتمي صورت نپذيرفت و رئيس جمهور از همۀ امکانات و قدرتش استفاده نکرد. اين يک تجربۀ مهّم در برابر جامعه و مردم ماست. امروز دو گزينه براي اکثريت جامعه وجود دارد: يکي تحريم که با وضع موجود و فعال شدن چهرهاي اصلاح طلب و دگرانديش امکان سازماندهي معني دار آن وجود ندارد، و يکي انتخابات فردي که مسير اصلاح را ادامه دهد امّا مقاومت کند و از همۀ امکاناتش براي دفاع از حقوق مردم استفاده کند. اين وظيفۀ نخبگان است، به خصوص که عده اي با شارلاتانیزم تبليغاتي و استفاده از نيروهاي قدرتمند و سازماندهي شده مي خواهند شعارهاي اکثريت جامعه را مصادره نمايند. در شرايطي که اقتدارگرايان گمان مي بردندکه با اين انتخاب همۀ حاکميت را يک جا از آن خود مي­کنند و انتقام هشت ساله را مي گيرند، اگر نخبگان تلاش کنند در اين دو روز باقي کسي را که قصد مقاومت دارد را در مجموعۀ حاکميت قرار دهند مورد تقدير جدي نسل فعلي و نسل هاي آيندۀ ايران قرار خواهند گرفت.

4انفجارها و رأي دکتر معين
دو خاطرۀ انسانی از دکتر معین3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.